Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Zo is onze organisatie ingericht

Organigram

Procuratieregeling

Bijgaand tref je de procuratieregeling aan waarin is vastgelegd welke bevoegdheden we toekennen aan de medewerkers en onder welke voorwaarden.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De raad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en heeft een aantal specifieke verantwoordelijkheden. Zo dient zij bijvoorbeeld als werkgever voor de directeur/bestuurder en benoemt ze de accountant.

De Raad van Commissarissen bestaat per 1 januari 2019 uit de volgende leden:  

  • De heer C. van der Weijden (voorzitter)
  • Mevrouw N.M. Elfrink-Bliek
  • De heer J.W.M. Bracke
  • De heer A.J. Rinkhoud
  • De heer A. de Vries

De Raad van Commissarissen legt verantwoording af  in het jaarverslag over de wijze waarop zij invulling geven aan de taken en bevoegdheden. De honorering voor de leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur is volgens de VTW. Meer informatie hierover staat ook in het jaarverslag

Voor overige informatie over de samenstelling en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen verwijzen wij u eveneens naar het jaarverslag.

Gedragscode

De gedragscode is bedoeld om directie en medewerkers van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen bewuster te maken van integer handelen. Hierin staat wat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag beschouwt.

Klokkenluidersregeling

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een nette  en veilige wijze melding kunnen doen van vermoedens van misstanden in de organisatie. In deze klokkenluiderregeling is opgenomen dat medewerkers een eventuele misstand kunnen melden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met als uitwijkmogelijkheid de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Visitatie

Visitatie is een verantwoordingsinstrument over de prestaties van woningcorporaties. Als lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, waren wij al verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Ook volgens de Woningwet 2015 is iedere corporatie inmiddels verplicht dit uit te laten voeren. Tijdens de visitatie brengt een onafhankelijke visitatiecommissie de maatschappelijke prestaties in beeld en beoordeelt deze. Onze corporatie heeft zich in 2014 laten visiteren. Het visitatierapport gebruiken wij enerzijds als verantwoordingsinstrument naar onze belanghouders. Anderzijds kijken we met de visitatie vooruit. Welke prestaties verwachten de belanghouders in de toekomst van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen?

De visitatie is uitgevoerd door Ecorys. De visitatiecommissie voerde gesprekken met de ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen, vertegenwoordigers van huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en de collega-corporaties. De uitkomsten van alle gesprekken verwerkten zij in een openbaar visitatierapport.