Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken 2019
In 2015 en 2016 hebben de drie Zeeuws-Vlaamse woningcorporaties meerjarige prestatieafspraken gemaakt met de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en betrokken huurdersorganisaties. Deze meerjarige prestatieafspraken lopen tot 2020. Als vervolg op deze meerjarige prestatieafspraken brengen de drie Zeeuws-Vlaamse woningcorporaties jaarlijks een ‘bod’ uit op de woonvisie van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Dit gebeurt uiterlijk voor 1 juli. In de daarop volgende maanden werken wij dit bod uit tot concrete prestatieafspraken voor het komende jaar. Half december 2018 zijn de prestatieafspraken voor 2019 door alle partijen getekend. 

Samenwerking
Het uitbrengen van een bod door woningcorporaties is nieuw en vloeit voort uit de herziene Woningwet die vanaf 1 juli 2015 in werking trad. De Woningwet regelt een groot aantal zaken rond samenwerking tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties. Dat is gelijk het bijzondere en unieke van dit proces: de Zeeuws-Vlaamse samenwerking. Uiteraard werken de afzonderlijke corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties al met elkaar samen. Maar die samenwerking is er nu over de volle breedte. De drie Zeeuws-Vlaamse corporaties brengen een bod uit aan de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Alle huurdersorganisaties zijn hierbij betrokken.

Van bod naar prestatieafspraken
De exacte bijdrage van corporaties komt tot stand in samenwerking met huurdersorganisaties en gemeenten en wordt uitgewerkt in het bod. In het bod richten we ons op een aantal thema’s zoals betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep, nieuwbouw van woningen, energiezuinige woningvoorraad en huisvesting van specifieke doelgroepen. Met als doel: het passend huisvesten van onze doelgroep. Voor het jaar 2019 benoemen we de concrete activiteiten in de prestatieafspraken. Voor de periode 2018 – 2021 is het voorstel globaler.     

Meer sturing
Kern van de Woningwet is dat maatschappelijke investeringen door woningcorporaties hun verankering krijgen in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Via het bod is meer sturing gewaarborgd. Voorheen maakten we alleen langjarige prestatieafspraken. Nu geven we aan wat we concreet gaan doen. Dat zorgt ervoor dat meer en betere sturing mogelijk is op het volkshuisvestingsbeleid. Als woningcorporaties weten we beter waar we aan toe zijn en is er commitment van verschillende partijen. Bovendien moeten we, om afspraken met elkaar te kunnen maken, de dialoog blijven aangaan over lokale en regionale ambities. En daar wordt een woonvisie, en daarmee de huurder, alleen maar beter van.

Verzekering VVE's

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft een samenwerkingsovereenkomst met Raetsheren van Orden om te kunnen bemiddelen in verzekeringen. Zij handelt onder het verzekeringsnummer van Raetsheren van Orden dat bij de AFM geregistreerd is onder nummer 12008569. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen benadrukt dat zij uitsluitend bemiddelt in verzekeringen en absoluut geen advies verstrekt.

Raetsheren van Orden is een onafhankelijke registermakelaar in assurantien. Vanuit haar deskundigheid en vakbekwaamheid is zij bevoegd om VvE’s te adviseren op het gebied van verzekeringen. De professionals van de VvE-desk bij Raetsheren van Orden zijn u graag van dienst bij vragen en/of opmerkingen. Raetsheren van Orden heeft daartoe een specifiek e-mailadres beschikbaar, zijnde vvebestuur@rhvo.nl.